Python中求两个数字的最大值的方法?

2021年4月16日19:31:45 发表评论 658 次浏览

给定两个数字, 编写Python代码以查找这两个数字的最大值。

例子:

Input: a = 2, b = 4
Output: 4

Input: a = -1, b = -4
Output: -1

方法1:这是幼稚的方法, 我们将使用如果别的语句, 并将相应地输出输出。

例子:

# Python program to find the
# maximum of two numbers
 
 
def maximum(a, b):
   
   if a> = b:
     return a
   else :
     return b
   
# Driver code
a = 2
b = 4
print (maximum(a, b))

输出如下:

4

方法2:使用max()函数

此函数用于查找作为参数传递的最大值。

例子:

# Python program to find the
# maximum of two numbers
 
 
a = 2
b = 4
 
maximum = max (a, b)
print (maximum)

输出如下:

4

首先, 你的面试准备可通过以下方式增强你的数据结构概念:Python DS课程。


木子山

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: